DADES DE LA EMPRESA

En compliment del que es preveu en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), s’informa a continuació l’Usuari sobre les dades identificatives del titular del lloc web:

 • Titular: RD POST COMUNICACION CERTIFICADA, SL
 • NIF: B60261815
 • Datos de inscripción en el Registro Mercantil: Tomo: 44736 – Folio: 167 – Hoja Registral: B 88749 – Inscripción: 35
 • Domicilio: Calle de las Filipinas, 5-7. 08027. Barcelona
 • Correo electrónico: attcliente@rdpost.com
 • Teléfono:(+34) 93 349 99 25

ÚS DEL LLOC I ACCÉS A CONTINGUTS

A través del lloc web RD POST s’ofereix informació sobre els serveis de gestió, distribució, digitalització i arxiu de documentació de tipus oficial i comercial. RD POST ofereix el contingut i els serveis que estan disponibles en el lloc web, amb subjecció al present Avís Legal així com a la política sobre tractament de dades personals (d’ara endavant, la “Política Privacitat”). A través del lloc web, RD POST ofereix als Usuaris la possibilitat d’accedir a Informació sobre l’empresa, les seves dades de contacte, els seus productes i serveis i la seva ubicació. L’accés a aquest lloc web o la seva utilització en qualsevol forma li atorga la qualificació de “Usuari” i implica l’acceptació sense reserves del present Avís Legal.

 

ENLLAÇOS

A través del lloc web RD POST s’ofereix informació sobre els serveis de gestió, distribució, digitalització i arxiu de documentació de tipus oficial i comercial. RD POST ofereix el contingut i els serveis que estan disponibles en el lloc web, amb subjecció al present Avís Legal així com a la política sobre tractament de dades personals (d’ara endavant, la “Política Privacitat”). A través del lloc web, RD POST ofereix als Usuaris la possibilitat d’accedir a Informació sobre l’empresa, les seves dades de contacte, els seus productes i serveis i la seva ubicació. L’accés a aquest lloc web o la seva utilització en qualsevol forma li atorga la qualificació de “Usuari” i implica l’acceptació sense reserves del present Avís Legal.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu, però no limitatiu, la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat de RD POST o dels seus legítims titulars. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització de continguts del present lloc web, requereix en tot cas de l’autorització prèvia per part de RD POST. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del titular del lloc web serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial.

RD POST, autoritza els Usuaris a utilitzar, visualitzar, imprimir, descarregar i emmagatzemar els Continguts i/o els elements inserits en el Lloc web exclusivament per al seu ús personal, privat i no lucratiu; sempre que s’indiqui l’origen i/o autor dels mateixos i que, en el seu cas, aparegui el símbol del Copyright i/o notes de propietat industrial dels seus titulars. Per a un ús diferent dels expressament permesos serà necessari obtenir el consentiment previ per escrit del titular dels drets de què es tracti. L’Usuari reconeix i accepta que l’accés i ús del Lloc web i/o dels Continguts inclosos en el mateix té lloc lliure i conscientment, sota la seva exclusiva responsabilitat, sense que en cap cas es pugui fer responsable a RD POST pels possibles danys que pogués causar-se a l’usuari, fins al límit expressament fixat per la regulació vigent.

Els logotips aliens a RD POST, que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent en tot cas ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que poguessin donar-se respecte a ells. La col·locació dels mateixos en el lloc web de RD POST, ha estat en tot cas, prèvia comunicació i acceptació per part d’aquests.

 

ÚS DE COOKIES

Una cookie és un fitxer que es descarrega en l’ordinador de l’Usuari en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, podrien utilitzar-se per a reconèixer a l’usuari. Pot consultar la informació sobre la mena de cookies que utilitzem, accedint a nostra Política de Cookies.

 

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

RD POST compta amb procediments interns per a garantir el compliment de les obligacions establertes en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), així com les previsions de la normativa nacional aplicable en matèria de protecció de dades. Pot consultar tota la informació sobre com tractem les dades recaptades a través del present lloc web, accedint a nostra Política de Privacitat.

 

RESPONSABILITATS:

L’ Usuari es compromet a:

 • Fer un ús adequat i lícit del lloc web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb:
  • La legislació aplicable en cada moment;
  • Les Condicions Generals de l’Ús del Lloc Web;
  • La moral y bones costums generalment acceptades y l’Orde Públic.
 • Proveir-se de tots els mitjans i requeriments tècnics que es precisin per a accedir al Lloc web.
 • Facilitar informació veraç en aportar les seves dades de caràcter personal als formularis continguts en el Lloc web i a mantenir-los actualitzats en tot moment de manera que respongui, a cada moment, a la situació real de l’Usuari. L’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a RD POST o a tercers per la informació que faciliti.
 • L’Usuari deurà així mateix abstenir-se de:
  • Fer un ús no autoritzat o fraudulent del Lloc web i/o dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en les presents Condicions Generals d’Ús, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.
  • Provocar daños en los sistemas físicos o lógicos del Sitio Web, de sus proveedores o de terceros.
  • Introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics de RD POST, dels seus proveïdors o de tercers.
  • Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de RD POST, tercers proveïdors i altres Usuaris.
  • Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
  • Suprimir, ocultar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de RD POST o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualssevol mecanismes d’informació que puguin inserir-se en els continguts.
 • Si per a accedir a alguns dels serveis i/o continguts del lloc web, es generés algun tipus de contrasenya, l’Usuari es compromet a utilitzar-la de manera diligent, mantenint-la en tot moment en secret. En conseqüència, serà responsable de la seva adequada custòdia i confidencialitat, comprometent-se a no cedir-la a tercers, de manera temporal o permanent, ni a permetre l’accés als esmentats serveis i/o continguts per part de persones alienes. Igualment, s’obliga a notificar a RD POST qualsevol fet que pugui suposar un ús indegut de la seva contrasenya, com, a títol enunciatiu, el seu robatori, extraviament o l’accés no autoritzat, amb la finalitat de procedir a la seva immediata cancel·lació. En conseqüència, mentre no efectuï la notificació anterior, RD POST quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús indegut de la seva contrasenya, sent de la seva responsabilitat qualsevol utilització il·lícita dels continguts i/o serveis del Lloc web per qualsevol tercer il·legítim.

RD POST no serà responsable dels perjudicis que es poguessin derivar, entre altres, de:

 • Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de RD POST.
 • Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres.
  Abús indegut o inadequat del Lloc web.
 • Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest. Els administradors de RD POST es reserven el dret de retirar, totalment o parcialment, qualsevol contingut o informació present en el Lloc web.

 

MESURES DE SEGURETAT

RD POST utilitza tecnologies adequades a l’estat de la tècnica actual, per a protegir les seves dades i informacions personals i la nostra pàgina web s’emmagatzema en servidors segurs protegits contra els tipus d’atacs més habituals. RD POST ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzativa que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estiguin exposats.

 

DISPONIBILITAT DELS SERVEIS

RD POST duu a terme tots els esforços necessaris per a garantir la disponibilitat i continuïtat del lloc web, de la Plataforma així com dels serveis vinculats a aquesta. No obstant això, RD POST no pot garantir que funcionin correctament en tot moment, que l’Usuari pugui accedir a ells i utilitzar-los de manera ràpida, ininterrompuda i lliure d’errors. RD POST actuarà diligentment segons els usos generals acceptats en el sector per a evitar la presència en el lloc web, de virus o altres elements lesius que poguessin causar alteracions en el sistema informàtic de l’Usuari, en els seus documents electrònics o en els seus fitxers, però no pot garantir l’absència de tals elements, no sent responsable pels danys i perjudicis que això pogués ocasionar.

 

NOTIFICACIONS

Totes les notificacions i comunicacions per part de l’Usuari a RD POST, es consideraran eficaços, amb caràcter general, quan es dirigeixin d’alguna de les següents formes:

 • Enviament per correu postal a la següent adreça Calle de las Filipinas, 5-7. 08027. Barcelona. Barcelona, aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.
 • Enviament per correu electrònic a l’adreça attcliente@rdpost.com

En aquest sentit, totes les Notificacions que efectuï RD POST a l’Usuari es consideraran vàlidament efectuades si s’han realitzat emprant les dades aportades per ell i a través de correu electrònic o correu postal. A aquest efecte, l’Usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certs i correctes, i es compromet a comunicar a RD POST, tots els canvis relatius a les dades de notificació.

 

FUERZA MAYOR

RD POST no serà responsable en cas d’impossibilitat de prestar el servei, si la causa es deu a interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, rebel·lió, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

 

RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

En el cas que qualsevol estipulació del present Avís Legal resultés inexigible o nul·la en virtut de la legislació aplicable o a conseqüència d’una resolució judicial o administrativa, aquesta inexigibilitat o nul·litat no farà que el present Avís Legal resulti inexigible o nuls en el seu conjunt. En aquests casos, RD POST procedirà a la modificació o substitució d’aquesta estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura que sigui possible, aconsegueixi l’objectiu i pretensió reflectits en l’estipulació original.

Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi els llocs web que depenguin de RD POST, serà aplicable la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús de de el present lloc web, els Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya) i en el seu cas, els Tribunals Arbitrals de consum o semblants als que es trobi adherida RD POST, en el moment de produir-se la controvèrsia, tret que l’usuari tingui la condició de consumidor, i en aquest cas ens sotmetrem als jutjats i tribunals del domicili del consumidor.

 

MODIFICACIÓ DEL AVÍS LEGAL

RD POST es reserva la facultat de realitzar qualsevol modificació o actualització dels seus continguts i serveis, d’acord amb el seu criteri, o a causa d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial. Si RD POST introdueix alguna modificació, el nou text serà publicat en aquesta mateixa pàgina, on l’Usuari podrà tenir coneixement de les modificacions. En qualsevol cas, la relació amb els Usuaris es regirà per les normes previstes en el moment precís en el qual s’accedeix al lloc web.