En compliment del que es preveu en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), així com en compliment del que es preveu en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), s’informa a continuació sobre els següents punts relacionats amb el tractament de dades de caràcter personal a través del present lloc web:

 

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES DE CARÀCTER PERSONAL?

El Responsable del Tractament és RD POST COMUNICACION CERTIFICADA, S.L.; C.I.F.: B60261815; DOMICILIO SOCIAL: Carrer de les Filipines, 5-7. 08027. Barcelona; Email: attcliente@rdpost.comTelèfon: (+34) 93 349 99 25; Dades del Delegat de Protecció de Dades: dpd@grupoal.eu; Telèfon: (+34) 952 21 93 57.

En relació amb l’apartat “Treballa amb nosaltres”, les dades personals recaptades seran tractats, en règim de corresponsabilitat del tractament, sobre la base del que es preveu en l’article 26 del RGPD, a més de per RDPOST, per les següents empreses:

FUNDACIÓ ASSESSORS LOCALSCIF: G-93080737. Domicili social: Av. Juan Sebastián Elcano, 23. CP 29017, Màlaga. Telèfon: +34 952 219 357. Email: info@grupoalfundacion.org. Dades del Delegat de Protecció de Dades: dpd@grupoal.eu
Al TRÀNSITCIF: B- 93629665. Domicili social: Av. Juan Sebastián Elcano, 23. CP 29017, Màlaga. Telèfon: +34 952 219 357. Telèfon: +34 952 219 357. Email: info@al-traffic.es. Dades del Delegat de Protecció de Dades: dpd@grupoal.eu
ASSESSORS LOCALS S.A., d'ara endavant GRUP AL CIF: A-92799568. Domicili social: Av. Juan Sebastián Elcano, 23. CP 29017, Màlaga. Telèfon: +34 952 219 357. Email: info@grupoalconsultoria.com. Dades del Delegat de Protecció de Dades: dpd@grupoal.eu
AUDIFILM CONSULTINGCIF: B-83998740. Domicili Social: Av. Juan Sebastián Elcano, 23. CP 29017, Màlaga. Telèfon +34 972 010 101. Email: comercial@audifilm.com. Dades del Delegat de Protecció de Dades: dpd@audifilm.com
COLABORUM S.L.CIF: B-93464691. Domicili Social: Av. Juan Sebastián Elcano, 23. CP 29017, Màlaga. Telèfon: +34 952 219 357. Email: rrhh@grupoal.eu

 

QUINA ÉS LA FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES?

RD POST recapta i tracta les dades personals d’acord amb la legislació de protecció de dades aplicable, només per als fins descrits en aquesta Política de Privacitat. Com a Usuari dels nostres serveis, l’informem que, en funció de la mena de formulari o procés de recollida de dades que completi, la seva informació podrà ser tractada amb les següents finalitats:

 • Pressupost en línia: La informació que ens proporcioni a través d’aquest formulari s’utilitzaran per a remetre-li el pressupost relacionat amb els serveis que ens hagi detallat.
 • Apartat de contacte: Les dades personals que ens proporcioni a través de l’apartat de contacte habilitat en el lloc web, es tractaran únicament per a atendre la seva consulta o petició. La informació recaptada es limitarà a dades identificatives i de contacte, així com dades relacionades amb la naturalesa de la petició que ens dirigeixi.
 • Sol·licitants d’ocupació: Les dades identificatives i curriculars recaptats a través de l’apartat “treballa amb nosaltres” s’utilitzaran amb la finalitat de gestionar els processos de selecció de candidats en relació amb les ofertes d’ús d’RD POST. Les dades recaptades es limiten a dades identificatives i curriculars que el propi interessat aporti.
 • Localitzador de notificacions: Les dades tractades a través d’aquest apartat s’utilitzaran amb l’única finalitat facilitar informació a l’usuari sobre l’estat de la seva notificació.
 • Localitzador d’oficines: En el cas que l’usuari sol·liciti informació sobre el llistat d’oficines pròximes a la seva ubicació, el navegador amb reconeixement d’ubicació sol·licitarà a l’usuari el seu consentiment per a concretar la seva posició amb la finalitat d’indicar-li el llistat d’oficines més pròximes. Així mateix, l’usuari podrà obtenir aquesta informació sense necessitat de permetre l’accés a la seva ubicació, introduint en el cercador el lloc en el qual es troba.Comunicació d’incidències: Les dades que ens aporti en el formulari de comunicació d’incidències es tractaran amb la finalitat de tramitar la seva sol·licitud i solucionar la incidència identificada.

A QUI LI HO COMUNIQUEN LES DADES?

RD POST no comunicarà les seves dades a cap tercer, tret que sigui estrictament necessari per a complir amb les nostres obligacions legals o contractuals i se l’informi d’això expressament. En el cas que l’usuari utilitzi el servei de localització d’oficines i presti el seu consentiment per a identificar la seva posició, Firefox recopilarà informació sobre punts d’accés sense fils pròxims i l’adreça IP de l’equip de l’usuari, i remetrà aquesta informació al proveïdor de serveis de geolocalització predeterminat, Google, per a obtenir una estimació de la ubicació. Aquesta estimació d’ubicació es compartirà amb el present lloc web amb l’única fi d’oferir informació de les oficines més pròximes a la ubicació de l’usuari.

 

QUIN ÉS LA BASA QUE LEGITIMA EL TRACTAMENT?

La base legal del tractament de les dades personals recaptades per RD POST es fonamenta en diferents preceptes legals, en funció del context de la recollida i tractament:

 • Pressupost en línia: En relació amb les dades personals recaptades durant el procés presentació de pressupost en línia, així com les dades tractades en el marc de la relació que es generi entre RD POST i l’interessat, la base que legitima el tractament és l’execució de la relació pre-contractual entre les parts, en els termes previstos en l’article 6.1.b) del RGPD.
 • Apartat de contacte/ Sol·licitants d’ocupació: la base que legitima el tractament de dades és el propi consentiment i acceptació de l’Usuari. L’Usuari té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
 • Localitzador de notificacions/ gestió d’incidències: La base que legitima el tractament és l’execució de la relació entre les parts.
 • Localitzador d’oficines: En el cas que l’usuari autoritzi el tractament de la dada de la seva ubicació per a la localització d’oficines pròximes, la base que legitima el tractament és el consentiment del prestat. L’Usuari té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

 

QUANT TEMPS ES CONSERVA LA INFORMACIÓ?

 • Pressupost en línia: La informació es conservarà durant el termini necessari per a gestionar la petició de pressupost; posteriorment la informació es conservarà bloquejada durant el termini de prescripció d’accions legals i superat aquest període se suprimirà.
 • Apartat de contacte: La informació recaptada a través del formulari de contacte habilitat en el lloc web es conservarà durant el termini necessari per a atendre la consulta o petició d’informació que l’Usuari hagi sol·licitat; posteriorment, les dades seran eliminades, tret que la naturalesa de la consulta o petició requereixi la conservació de la seva informació per a altres fins, i en aquest cas l’informarem sobre aquesta  finalitat del tractament, el termini de conservació i destinataris de dades, en els termes que corresponguin.
 • Sol·licitants d’ocupació: Les dades de candidats a llocs de treball es conservaran durant un període de dos anys. Superat aquest termini, procedirem a l’esborrat de la informació.
 • Localitzador de notificacions: La informació només es tractarà durant l’enviament de la notificació, a afectes de facilitar a l’usuari informació sobre el procés de lliurament a cada moment. Posteriorment les dades es conservaran bloquejats i transcorregut el termini legal de conservació es procedirà a la supressió de les dades.
 • Localitzador d’oficines: En el cas que l’usuari autoritzi el tractament de la dada de la seva ubicació, RD POST només tractarà la informació en temps real amb la finalitat d’oferir-li informació sobre les oficines pròximes a la seva posició en el moment de realitzar la consulta. Així mateix, podrà revocar el consentiment atorgat al navegador, accedint aquí.
 • Gestió d’incidències: les dades es conservaran durant el termini necessari per a tramitar i solucionar la incidència comunicada per l’interessat. Posteriorment les dades es mantindran bloquejats durant el termini de prescripció d’accions legals i superat aquest termini es procedirà a la supressió.

COM PROTEGIM LES TEVES DADES?

RD POST utilitza tecnologies adequades a l’estat de la tècnica actual, per a protegir les seves dades i informació personal, així la nostra pàgina web s’emmagatzema en servidors segurs protegits contra els tipus d’atacs més habituals. RD POST ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzativa que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estiguin exposats. Li recordem la necessitat que el seu nom d’usuari i contrasenya siguin privats i intransferibles.

Igualment, RD POST l’informa que tot el nostre personal, qualsevol que sigui la fase del tractament en la qual intervingui, ha adoptat el compromís de tractar les seves dades amb el màxim zel i confidencialitat. Li recordem que ni RD POST, ni qualsevol dels seus empleats, cedirà o comunicarà les seves dades a tercers, excepte en els casos legalment previstos, o tret que vostè ho autoritzi expressament.

RD POST pot alterar la present política de privacitat per a adaptar-la a les modificacions que es produeixin en la pàgina Web així com pels canvis legislatius sobre dades personals que vagin apareixent i afectin aquesta política. Per això, s’exigeix la seva lectura, cada vegada que ens faciliti les seves dades a través de la Pàgina Web.

QUINS ASPECTES HA DE TENIR EN COMPTE L’USUARI En FACILITAR-NOS LES DADES?

Tota la informació que faciliti l’Usuari haurà de ser veraç i exacta. A aquest efecte, l’Usuari ha d’assegurar-se de l’autenticitat de totes aquelles dades que aportació a conseqüència de l’emplenament dels formularis corresponents. Per a registrar-se i/o emplenar qualsevol formulari, l’Usuari haurà de proporcionar totes les dades que figuren en aquests formularis com a obligatoris, garantint que les dades proporcionades són exactes i adequats a la realitat. La variació de les seves dades haurà de ser notificada al més aviat possible a RD POST. En tot cas, l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, i dels perjudicis que causi a RD POST, o a tercers, per la informació que faciliti.

QUINS SÓN ELS TEUS DRETS EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES?

El Reglament General de Protecció de Dades reconeix diferents drets a l’interessat en relació amb el tractament de les seves dades de caràcter personal. A continuació, l’informem sobre cadascun d’aquests drets i li indiquem els canals a través dels quals podràs dirigir, en el seu cas, la petició que correspongui:

 • Dret d’accés: Tindrà dret a obtenir confirmació sobre si s’estan tractant o no dades personals que el concerneixen, així com accés a la següent informació: els fins del tractament; les categories de les dades que es tracten; els destinataris o les categories de destinataris als quals s’han comunicat o seran comunicats; de ser possible, el termini previst de conservació de les dades personals o, de no ser possible, els criteris utilitzats per a determinar aquest termini.
 • Dret de rectificació: Tindrà dret a obtenir la rectificació de les dades personals inexactes que el concerneixen. A més, tenint en compte els fins del tractament, tindrà dret al fet que es completin les dades personals que siguin incomplets, inclusivament mitjançant una declaració addicional. Per a això, haurà d’indicar-nos en la teva sol·licitud a quines dades es refereixes i la correcció que hàgim de realitzar; així mateix, haurà d’acompanyar, quan calgui, la documentació justificativa de la inexactitud o caràcter incomplet de les dades objecte del tractament.
 • Dret de supressió: Tindrà dret a obtenir la supressió de les dades personals que el concerneixen quan concorrin una de les circumstàncies següents:
  que no siguin necessaris en relació amb els fins per als quals van ser recollits o tractats;
  que retiri el consentiment, sempre que el tractament no es basi en un altre fonament jurídic;
  que s’oposi al tractament i no prevalguin altres motius legítims per al tractament; que hagin estat tractats il·lícitament.
 • Dret de limitació: Tindrà dret a obtenir la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions següents:
  quan hagi impugnat l’exactitud de les seves dades personals, durant el termini que permeti a RD POST verificar l’exactitud d’aquests;
  en el cas que consideri que el tractament és il·lícit i l’usuari s’hagi oposat a la supressió de les dades personals i sol·liciti en el seu lloc la limitació del seu ús;
  que RD POST ja no necessiti les dades personals per als fins del tractament, però l’Usuari els necessiti per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions;
  en el cas que s’hagi oposat al tractament, mentre es verifica si els motius legítims d’RD POST prevalen sobre els seus.
 • Dret de portabilitat: Tindrà dret a rebre les dades personals que el concerneixin, que hagi facilitat a RD POST, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament, quan el tractament estigui basat en el consentiment, i s’efectuï per mitjans automatitzats. En exercir el seu dret a la portabilitat de les dades, tindrà dret al fet que les dades personals es transmetin directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible. Aquest dret a la portabilitat no s’aplicarà al tractament que sigui necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics. El dret a la portabilitat no s’estendrà a les dades que RD POST hagués inferit a partir de dades que es derivin directament de l’ús dels serveis prestats.
 • Dret d’oposició: Tindrà dret a oposar-se al tractament de dades que el concerneixen, en qualsevol moment, inclosa l’elaboració de perfils. En cas que exerciti aquest dret, RD POST deixarà de tractar les seves dades personals, tret que acreditem motius legítims imperiosos perquè el tractament prevalgui sobre els seus interessos, drets i llibertats, o per a la formulació, de l’exercici o la defensa de reclamacions.

Canales per a fer efectiu l’exercici d’aquests drets: per a exercitar qualsevol dels drets indicats en els apartats anteriors, l’Usuari podrà enviar un email a dpd@grupoal.eu o remitir carta a la siguiente dirección: Av. Juan Sebastián Elcano, nº23,  CP 29017, Málaga.

En els casos en els quals consideri que s’han vulnerat els seus drets en matèria de protecció de dades, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control Competent en la matèria. A Espanya, segons el cas, podran tenir competència:

 • Agència Espanyola de Protecció de Dades: Carrer Jorge Juan núm. 6, CP 28001, Madrid, web: aepd.es; Tel. 901 100 099/ 91.266.35.17.
 • Agència Catalana de Protecció de Dades: Carrer Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a, CP 08008 Barcelona; web apdcat.cat; Tel. 93 552 78 00.
 • Agència Basca de Protecció de Dades: Carrer Beat Tomás de Zumárraga, 71, 3a Planta
 • 01008 Vitoria – Gasteiz, web: avpd.euskadi.eus; Tel.945 016 230- Fax. + (34) 945 016 231.
 • Consell de Transparència i Protecció de Dades d’Andalusia: Carrer Conde d’Ibarra, 18 CP 41004 Sevilla; web: ctpdandalucia.es/contacto; Tel: 955041408.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

RD POST es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, RD POST anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.