REVOLTA i DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL S.L. és una empresa especialitzada en els serveis professionals en matèria de gestió, distribució digitalització i arxiu de documents de tipus oficial i comercial.

Des de la seva constitució, l’objectiu de RECERCA i DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL S.L és prestar un servei personalitzat per a cada client, complint els requisits establerts, de manera que obtinguin la màxima satisfacció amb els nostres serveis i es garanteixi la màxima privacitat i seguretat de la informació de la nostra empresa i dels nostres clients. La Direcció es compromet a protegir el medi ambient, incloent la prevenció de la contaminació i a adoptar les mesures necessàries de seguretat viària per a minimitzar o eliminar els accidents i incidents de trànsit associat al servei o als desplaçaments als centres de treball.

Aquest objectiu de satisfacció dels nostres clients i confidencialitat de la informació, és la pedra angular de la nostra política de qualitat, entenent la satisfacció com el compliment dels compromisos contractuals de la forma més eficient possible, alhora que es procura complir amb les expectatives no contractuals derivades de les necessitats descobertes en l’execució del servei i relacionades amb aquest, que el propi client ens comunica.

Mitjançant l’aplicació d’un sistema de Gestió, basat en els requisits de les normes UNE-EN-ISO 9001, UNE-ISO 39001, UNE-EN-ISO 14001 i UNE-EN-ISO 27001 i ENS (Esquema Nacional de Seguretat) es persegueix aconseguir una millora contínua en la qualitat dels serveis, l’acompliment ambiental de les activitats de la nostra organització, així com un compromís continu de millora tècnica dels nostres sistemes, actius i processos, i el dels nostres proveïdors, per a procurar una contínua adaptació a les necessitats tecnològiques dels nostres clients.

Per a això, REVOLTA i DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL S.L. considera la base d’aquesta Política, com a pilars bàsics de l’organització per a aconseguir la millora contínua de l’eficàcia d’aquest sistema de Gestió, les següents directrius, que serviran de base a l’establiment dels nostres objectius anuals:

 • Assegurar la satisfacció dels seus clients basant-se en un tracte sempre correcte i en un esforç continu en la prestació del servei sobre la base dels seus requisits i als nostres compromisos d’actualització i millora dels cursos que impartim.
 • Complir amb els requisits dels clients i dels seus grups d’interès, així com amb els requisits legals i reglamentaris que afectin la realització i prestació dels serveis prestats.
 • Complir amb els requisits legals que li són aplicable, així com amb aquells requisits que l’organització subscrigui avaluant contínuament aquest compliment, en totes les seves àrees d’activitat.
 • Avaluar de manera conscienciosa els riscos de l’Empresa, analitzant els possibles riscos de tots i cadascun dels processos de l’organització i dels actius d’informació, preveient i evitant d’aquesta manera desviacions, prenent les oportunes decisions per a minimitzar possibles no conformitats.
 • Millorar de manera contínua la qualitat en la prestació dels nostres serveis i el nostre comportament enfront dels impactes ambientals que genera la nostra activitat, així com en la forma en què tractem la informació dels nostres clients mitjançant l’establiment de objectius i metes per a aconseguir-lo.
 • Millorar contínuament els processos i serveis com a instrument fonamental per a l’increment de l’eficàcia, eficiència, competitivitat i fidelització del client.
 • Millorar permanentment la competitivitat dels nostres serveis, fent participi als nostres clients en tot moment dels mateixos i adaptant contínuament els nostres serveis a les seves necessitats, intentant col·laborar mitjançant els nostres serveis a unes correctes polítiques de gestió també entre els nostres clients.
 • Vetllar per una contínua i permanent actualització dels nostres recursos, tant tecnològics com, sobretot, del nostre personal, fomentant polítiques d’informació i formació contínua professional que els permetin avançar en els seus coneixements al ritme que el fa el nostre sector. fomentant la consciència de la Qualitat, a fi d’incrementar la competència dels empleats.
 • Establir i revisar regularment els Objectius, concordes amb els compromisos que s’assumeixen en aquesta declaració, enfortint el compromís i participació de tot el personal en el desenvolupament i consecució dels Objectius.
 • Garantir la millora contínua, mantenint el Sistema de manera eficaç i efectiu per a constatar el compromís amb els clients, buscant per a això una millor organització interna del treball. i en la forma en què tractem la informació dels nostres clients.
 • Fomentar la sensibilització ambiental del nostre personal, clients, comercials, proveïdors, col·laboradors, mitjançant l’establiment de pràctiques ambientals, formant i informant per a aconseguir la disminució de les despeses energètiques i la gestió correcta dels residus ambientals, tot això encaminat cap a la millora ambiental.
 • Establir les activitats de promoció i prevenció d’accidents en via pública per a disminuir la probabilitat d’ocurrència d’accidents que puguin afectar la integritat física, mental i social dels treballadors, contractistes, la comunitat en general i el medi ambient.
 • Establir estratègies de conscienciació als nostres treballadors a través de capacitacions d’orientació a la prevenció d’accidents de trànsit i respecte pels senyals de trànsit vehicular que permetin l’adopció de conductes proactives.
 • Aconseguir que la seguretat de la informació i el respecte a les dades personals siguin una constant:
  • Preservant la confidencialitat de la informació i evitant la seva divulgació i l’accés per persones no autoritzades.
  • Mantenint la integritat de la informació procurant la seva exactitud i evitant la seva deterioració.
  • Assegurant la disponibilitat de la informació en tots els suports i sempre que sigui necessària.
 • La Direcció, per part seva, valora especialment i estableix com a criteri principal per a l’estimació dels seus riscos la valoració de la disponibilitat i confidencialitat de la seva informació i encara més la dels seus clients.

Aquesta Política serà revisada per a la seva contínua adequació anualment per la direcció, així com els objectius i metes de l’empresa, i comunicada a tot el personal de l’organització trobant-se a la disposició del públic sota sol·licitud de qualsevol part interessada.