Resoluci贸 CNMC destacada

ASEMPRE聽ha interposat recurs contenci贸s administratiu contra la resoluci贸 de la聽CNMC聽de 18 de febrer de 2022, que sanciona a CORREUS amb 32 milions sis-cents mil euros per la pr脿ctica de descomptes de fidelitzaci贸 , amb efecte anticompetitiu en el mercat postal i amb l’efecte d’excloure d’aquest als competidors com possiblement hagi ocorregut en el cas de聽Unipost.

Aix铆 considera l’import de la multa insuficient per dos motius:

1. La quantia de l’import de la multa est脿 mal calculada conforme als par脿metres fixats pel Tribunal Suprem i no suposa mateixa insuficient

La multa es podria considerar contr脿ria a dret per聽infra-proporcionalitat聽respecte del benefici il路l铆cit i del mal social generat, a m茅s de poc o gens dissuasives. Certament, el nivell 貌ptim no pot ser aconseguit en la pr脿ctica.

Les multes no exerceixen 煤nicament una funci贸 preventiva, sin贸 que tenen tamb茅 una funci贸 punitiva.

Encara que des del punt de vista econ貌mic la multa pugui ser considerada com un cost amb finalitats dissuasius, jur铆dicament no 茅s una taxa, sin贸 una sanci贸; i, conforme al principi de proporcionalitat, la responsabilitat exigida ha de ser adequada a la gravetat dels fets imputats i en aquest cas no ha estat aix铆.

D’aquesta manera, la intensitat del c脿stig no pot ser desproporcionada en relaci贸 amb la infracci贸 comesa, com ha ocorregut en aquesta resoluci贸 segons聽ASEMPRE.

Aquesta adequaci贸 exigeix tenir en compte no sols les conseq眉猫ncies objectives (beneficis il路l铆citament obtinguts/mal causat), sin贸 tamb茅 els aspectes subjectius relacionats amb les caracter铆stiques de l’infractor i la seva actitud abans, durant o despr茅s de la infracci贸.

2. D’altra banda,聽ASEMPRE聽ent茅n que la resoluci贸 hauria d’haver contemplat els antecedents anticompetitius de correus, i hauria d’haver incl貌s la prohibici贸 de contractar en la resoluci贸 sancionadora, puix que els tenen molt presents, en aquesta, i aquesta prohibici贸 de contractar el pot afectar CORREUS que en la pr貌xima licitaci贸 del servei postal universal no pugui participar i quedaria excl貌s amb el聽gravisimo聽efecte que tindria per a CORREUS i el seu grup d’empreses, CORREUS聽EXPRESS,聽NEXEA, CORREUS TELECOM.

CORREUS haur脿 estat sancionada almenys en quatre ocasions pel mateix il路l铆cit d’ab煤s de posici贸 de domini en els expedients seg眉ents:

  • Resoluci贸 del聽TDC聽de 2003: Ab煤s de posici贸 de domini de CORREUS per exigir el lliurament de m铆nim de 10% en enviaments locals a empreses col路laboradores per a accedir a l’abonament de subvencions i descomptes legals, Resoluci贸 (Exp. 542/02聽Suresa-Correu-vos)聽(2177/00 del Servei de Defensa de la Compet猫ncia, Servei), Madrid. Resoluci贸 ferma per sent猫ncia del Tribunal Suprem de 2009 (despr茅s de sent猫ncia de l’Audi猫ncia Nacional de 2005 de 26/09/2005 que estima parcialment el recurs 471/2003 de CORREUS contra la Resoluci贸 del Tribunal de Defensa de la Compet猫ncia (2003)聽SURESA聽/CORREUS per貌 que solament redueix la multa).
  • Resoluci贸 del聽TDC聽de 2004: Ab煤s de posici贸 de domini de CORREUS en el mercat de serveis postals reservats per a dificultar que puguin assentar-se noves empreses competidores en el mercat connex liberalitzat mitjan莽ant la contractaci贸 amb diversos grans clients de serveis postals (entitats financeres), mitjan莽ant descomptes de l’exclusiva per a la prestaci贸 conjunta de serveis postals tant de l’脿rea reservada a CORREUS com de l’脿rea liberalitzada, Resoluci贸 Expedient Sancionador 563/2003 de 16/09/2004, Madrid. Resoluci贸 ferma per sent猫ncies de l’Audi猫ncia Nacional de 2006) i del Tribunal Suprem (2010). Es va suspendre el procediment de vigil脿ncia per mesures cautelars entre 2004 i 2010 fins que va esdevenir ferma la Resoluci贸 del聽TDC. La聽CNC聽en 2012, per Resoluci贸 de 21 de novembre de 2012 (Exp. de vigil脿ncia聽VS/0568/03聽ASEMPRE/CORREU-VOS)聽dona per conclosa la vigil脿ncia per abs猫ncia d’objecte en eliminar la Llei 43/2010 de聽SPU, l’脿rea reservada a Correus.
  • Resoluci贸 de la聽CNC聽de 2011: Resoluci贸 de l’Expedient Sancionador聽SNC/0011/2011聽que declara l’incompliment per part de CORREUS de l’Acord de Terminaci贸 de l’Expedient Sancionador 2458/2003 per a assegurar que els preus de CORREUS, una vegada aplicats descomptes, cobreixin els costos reals de la prestaci贸 del servei a grans clients, com ara les entitats amb contractes de 19/05/2005, sanciona a CORREUS per aquest incompliment, Comissi贸 Nacional de Compet猫ncia, Madrid. Resoluci贸 ferma per Sent猫ncia del Tribunal Suprem de 2018 que anul路la la Sent猫ncia de l’Audi猫ncia Nacional de 2016 que estimava el recurs de CORREUS.

 

Multa a Correus

 

D’acord amb la Disposici贸 Final Novena de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de R猫gim Jur铆dic del Sector P煤blic, s’inclou en l’article 60 del TRLCSP una espec铆fica prohibici贸 de contractar per als sancionats per infracci贸 greu en mat猫ria de falsejament de la compet猫ncia, en els seg眉ents termes:

鈥淣o podran contractar amb les entitats previstes en l’article 3 de la present Llei amb els efectes establerts en l’article 61 bis, les persones en els qui concorri alguna de les seg眉ents circumst脿ncies: […] b) Haver estat sancionades amb car脿cter ferm per infracci贸 greu en mat猫ria professional, de falsejament de la compet猫ncia […]鈥.

I aquesta previsi贸 es recull, amb id猫ntica redacci贸, en l’article 71.1.b de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector P煤blic (LCSP):

鈥1. No podran contractar amb les entitats previstes en l’article 3 de la present Llei amb els efectes establerts en l’article 73, les persones en els qui concorri alguna de les seg眉ents Circumst脿ncies: b) Haver estat sancionades amb car脿cter ferm per infracci贸 greu en mat猫ria […] de falsejament de la compet猫ncia鈥.

Quant al聽cuantum聽de la multa les consideracions seg眉ents.

  1. Compet猫ncia ha concretat en la resoluci贸, el tipus sancionador que correspon aplicar a l’entitat infractora en el 6,0%, dins de l’interval previst en l’article 63.1 de la聽LDC聽que va fins al 10%.
  2. L’aplicaci贸 d’aquest tipus sancionador sobre la facturaci贸 de CORREUS en el mercat afectat, que es defineix com el mercat minorista de prestaci贸 de serveis postals tradicionals de carta a remitents privats d’enviaments massius de correu, el volum de negocis en el mercat afectat (VNMA) durant la infracci贸 es quantifica en 1.721.661.000 euros, i la quota de mercat de CORREUS es quantifica en el 97,2%.
  3. El c脿lcul de la multa que s’obt茅 de multiplicar el tipus sancionador (6%) sobre el volum de negocis de CORREUS en el mercat afectat (97,2% x 1.721.661.000 euros) resultaria en una multa total de 100.407.000 euros. La resoluci贸 no mostra l’import basi de la multa que resulta d’aplicar el tipus sancionador sobre el volum de negocis de CORREUS en el mercat afectat.

 

Resoluci贸 CNMC multa correus

 

Per contra, a continuaci贸, sense mediar motivaci贸, la proposta redueix l’import de la multa a 32.600.000 euros.

La resoluci贸 tamb茅 diu que 鈥渓a jurisprud猫ncia exigeix considerar la dimensi贸 de la concreta infracci贸 com una refer猫ncia necess脿ria per a assegurar la proporcionalitat i dissuasi贸 de les multes.鈥

Per貌 s’indica vagament i sense concretar la motivaci贸 que 鈥渆s considera que la multa que correspondria imposar a CORREUS, derivada d’aplicar el tipus sancionador esmentat anteriorment sobre el volum de negocis total de l’empresa infractora en 2020, 茅s desproporcionada en relaci贸 amb la seva facturaci贸 en el mercat afectat durant la infracci贸.鈥

La resoluci贸 no explicita per qu猫 resulta desproporcionada, sobre la base de quin criteri es considera desproporcionada.

I tampoc es valora si la reducci贸 per a evitar la desproporci贸 garanteix que la multa sigui tamb茅 鈥渄issuasiva鈥 de les conductes il路l铆cites d’ab煤s de posici贸 de domini en les quals CORREUS ha incorregut de manera reiterada en els 煤ltims 20 anys.

La doctrina ve precisament assenyalant que les multes de la聽CNMC聽han deixat de ser proporcionades i dissuasives, i aquest 茅s un molt bon exemple pel qual donar-li la ra贸 a la doctrina.

La racionalitat econ貌mica del m猫tode de c脿lcul resulta discutible i no permet garantir que les multes imposades resultin dissuasives.

Aquesta inefectivitat de les multes imposades no 茅s una mera percepci贸 subjectiva, sin贸 que resulta confirmada per les dades proporcionades per la pr貌pia聽CNMC.

Efectivament, el nivell 貌ptim de la multa pot ser calculat atenent 煤nicament les conseq眉猫ncies objectives de la infracci贸; en concret, la multa 貌ptima equival al benefici il路l铆citament obtingut multiplicat per la inversa de la probabilitat que aquesta multa sigui finalment imposada per l’autoritat de compet猫ncia.

Les multes no poden exercir per si soles la funci贸 preventiva, 茅s necessari rec贸rrer a una altra mena de sancions:

Prohibici贸 de contractar amb l’Administraci贸, multes pecuni脿ries per als directius, inhabilitaci贸 per a l’exercici del c脿rrec i, fins i tot, sancions penals.

En aquest sentit, el professor Costas inclou determinades propostes per a la millora del car脿cter dissuasiu i l’efic脿cia del sistema espanyol de defensa de la compet猫ncia en el seu conjunt i, en particular, del r猫gim sancionador establert en la聽LDC, per a la qual no seria necessari l’establiment d’una sanci贸 penal espec铆fica.鈥 (脠mfasis afegits)

Aix铆, per a aconseguir la proporcionalitat i la dissuasi贸 que la doctrina i la jurisprud猫ncia exigeix, la multa resultant no hauria de reduir-se i hauria de quedar fixada en els 100.407.000 euros que resulten d’aplicar el tipus sancionador concretat per la DC del 6% sobre el volum de negoci de CORREUS afectat per la infracci贸.

脡s necessari a m茅s assenyalar que aquest import s’aproxima molt m茅s al mal causat a competidors, i no s’al莽a per la probabilitat de sanci贸. Si la probabilitat de sanci贸 era del 20%, com en el cas dels c脿rtels, aquest import hauria de multiplicar-se per 5. Aix铆, fins i tot una sanci贸 d’uns 100,5 milions d’euros 茅s una sanci贸聽infraproporcional聽al mal causat, i per aix貌 no 茅s prou dissuasiva.

A m茅s, a continuaci贸, es demostrar脿 que la multa redu茂da a 32,5 milions d’euros no 茅s proporcional ni dissuasiva en el sentit que exigeix la doctrina i la jurisprud猫ncia.

CORREUS revela amb la seva conducta que no 茅s una empresa que maximitzi beneficis com faria una empresa privada.

 

Multa de correus

 

Com a empresa p煤blica est脿 maximitzant una funci贸 objectiu que combina de forma ponderada dos objectius: (1) l’obtenci贸 d’ingressos; i (2) l’obtenci贸 de beneficis.

La informaci贸 que cont茅 la decisi贸 de la Comissi贸 Europea de 2020 sobre Ajudes d’Estat ens permet calcular els pesos d’aquesta ponderaci贸.

Aix铆, per a 2019, segons la Comissi贸 Europea (veure informe de la Universitat de Barcelona), CORREUS ha obtingut uns ingressos incrementals en la prestaci贸 del聽SPU聽gr脿cies als descomptes excessius a grans clients que s贸n d’uns 249 milions d’euros. Mentre que CORREUS va haver de suportar costos incrementals de prestaci贸 dels enviaments addicionals aconseguits amb aquests descomptes excessius de 341 milions d’euros. Aix铆, CORREUS va obtenir p猫rdues incrementals de 92 milions d’euros a causa dels descomptes excessius a grans clients concedits mitjan莽ant els descomptes de fidelitzaci贸 identificats i acreditats en la proposta de Resoluci贸.

Aix铆, amb aquesta informaci贸 podem deduir que CORREUS va inc贸rrer en aquests descomptes de fidelitzaci贸 perqu猫 va valorar cada euro addicional d’ingressos (1 euro) com a equivalent a 2,71 euros de beneficis.

Aquesta equival猫ncia en la funci贸 objectiu de CORREUS implica una ponderaci贸 de:

(a) 聽2,71 euros de beneficis 1 euro m茅s 2,71 euros (3,71 euros) 茅s igual a un pes del 73% dels beneficis en la seva funci贸 objectiu;
(b) 聽i 1 euro d’ingressos sobre la suma d’1 euro m茅s 2,71 euros (3,71 euros) 茅s igual a un pes del 27% dels ingressos en la seva funci贸 objectiu.

La decisi贸 d’oferir descomptes excessius 茅s racional per a una empresa que maximitza la suma ponderada dels seus beneficis al 73% (i no al 100% com faria una empresa privada) i els seus ingressos al 27% (i no al 0% com faria una empresa privada).

I, amb aquests pesos, la funci贸 objectiu ponderada aconsegueix un m脿xim en concedir descomptes excessius, i la primera derivada o increment de la funci贸 objectiu es torna nul路la:

CORREU-VOS no pot millorar la seva funci贸 objectiu amb m茅s descomptes: (鈭92 脳 73%) + (249 脳 27%) = 0.

Amb aquestes dades, podem calcular la multa 貌ptima que faria a CORREUS desistir de la seva conducta il路l铆cita.

Es tracta de fixar la multa de manera que CORREUS augmenti les p猫rdues que obt茅 si mant茅 la conducta d’oferir descomptes excessius a grans clients.

Multa correus

Es pot demostrar que la dissuasi贸 s’aconsegueix si les p猫rdues incrementals s’alcen de manera inversament proporcional al pes dels beneficis en la funci贸 objectiu:

I aix铆 la multa 貌ptima 茅s igual a la difer猫ncia entre les p猫rdues incrementals observades i les que s’obtenen en al莽ar-les amb la multa:

饾憖饾憿饾憴饾憽饾憥聽饾惙饾憱饾憼饾憿饾憥饾憼饾憸饾憻饾憱饾憥聽饾惔饾憶饾憿饾憥饾憴聽= 126 鈭 92 = 34聽饾憖饾憱饾憴饾憴饾憸饾憶饾憭饾憼聽饾憫饾憭聽饾憭饾憿饾憻饾憸饾憼聽饾憥饾憴聽饾憥帽饾憸.

La multa dissuasiva 貌ptima seria igual a 34 milions en 2019. I multiplicada aquesta multa 貌ptima pels 5 anys de la conducta il路l铆cita (2015-2019), s’obt茅 la multa total dissuasiva 貌ptima de 170 milions d’euros.

饾憖饾憿饾憴饾憽饾憥聽饾惙饾憱饾憼饾憿饾憥饾憼饾憸饾憻饾憱饾憥聽饾憞饾憸饾憽饾憥饾憴聽= 5 脳 34 = 170聽饾憖饾憱饾憴饾憴饾憸饾憶饾憭饾憼聽饾憫饾憭聽饾憭饾憿饾憻饾憸饾憼

Aquesta multa dissuasiva 貌ptima total seria nom茅s lleugerament superior a l’aplicaci贸 del tipus sancionador m脿xim del 10% sobre el mercat afectat:

饾憖饾憿饾憴饾憽饾憥聽饾憖谩饾懃饾憱饾憵饾憥聽= 10% 脳 97,2% 脳 1721,661 = 167,345聽饾憖饾憱饾憴饾憴饾憸饾憶饾憭饾憼聽饾憫饾憭聽饾憭饾憿饾憻饾憸饾憼

Aix貌 demostra que la multa de solament 32,6 milions d’euros (par脿graf 479) 茅s聽infraproporcional聽i no dissuasiva.

Per aix貌, que聽ASEMPRE聽ha recorregut la resoluci贸 de la聽CNMC聽per a sol路licitar que es revoqui i que s’alci la multa fins a la multa m脿xima de 167,345 milions d’euros per a aconseguir la proporcionalitat i dissuasi贸 que exigeix la doctrina i la jurisprud猫ncia, evitant afavorir la possible anul路laci贸 de la resoluci贸 pels tribunals per la falta de transpar猫ncia i obligaci贸 legal de fonamentar la sanci贸 de conformitat amb la legislaci贸 vigent i afavorir amb aix貌 a l’infractor.

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment